ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล วิชาที่สอน รายละเอียด
1 ผศ.สาธิต  เจริญฉิม  งานช่าง คลิก
2 นายไพทูล  คำคอนสาร  งานช่าง คลิก
3 นางสาวลัดดา  ทองสกุล งานคหกรรม คลิก
4 นางเพ็ญพิศ  กมลสุขยืนยง งานคหกรรม คลิก
5 นายอภิเดช  ช่างชัย งานเกษตร คลิก
6 นายประจักษ์  สอนใจ งานเกษตร คลิก
7 นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คลิก
8 นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คลิก
Total views : 315 views