ผศ.ณชพงศ์  อุดมศรี
ผู้อำนวยการ
ผศ.แสงเดือน  เจริญฉิม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ผศ.สานิตย์ รัศมี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
ผศ.รุจิราพร  รามศิริ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.วสันต์  เดือนแจ้ง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
ผศ.ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผศ.อำพร  ขุนเนียม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผศ.พลาภรณ์  จันทร์ขามเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ระดับประถมศึกษา
ผศ.อุทัยวรรณ  แสงเสถียร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ระดับมัธยมศึกษา
Total views : 765 views