รศ.อุดร รัตนภักดิ์
(พ.ศ.2523-พ.ศ.2530)
 ผศ.ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ
(พ.ศ.2530-พ.ศ.2534)
 ผศ.สิทธิศักดิ์ นิระทัย
(พ.ศ.2534-พ.ศ.2537)
 ผศ.ดร.พีระพงษ์ ทิพนาค
รักษาการ (พ.ศ.2537)
 ผศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
(พ.ศ.2538-พ.ศ.2546)
นายเจริญ เอี่ยมสุภาษิต
รักษาการ (พ.ศ.2546)
รศ.พันธุ์ ช พหลโยธิน
รักษาการ (พ.ศ.2546-พ.ศ.2547)
ผศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
(พ.ศ.2547)
 รศ.บรรจบ ภิรมย์คำ
รักษาการ (พ.ศ.2547)
นางสาวมลิวัลย์ กาญจนชาตรี
(พ.ศ.2547-พ.ศ.2556)
ผศณชพงศ์ อุดมศรี
(พ.ศ.2556-ปัจจุบัน)
Total views : 295 views