ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอน รายละเอียด
1 ผศ.ณุภัทรณีย์   สุขุมะ ภาษาอังกฤษ  คลิก
2 ผศ.วิจิตตรา   จันทร์ศรีบุตร ภาษาอังกฤษ  คลิก
3 ผศ.อินทิรา   นุชเขียว ภาษาอังกฤษ  คลิก
4 ผศ.ปิยรัตน์   บุณยรัตนกลิน ภาษาฝรั่งเศล  คลิก
5 ผศ.เครือวัลย์  จตุพรพูนทรัพย์ ภาษาฝรั่งเศล  คลิก
6 นางสาวภัทร์ศรัณย์  ธนัชญาอิศม์เดช ภาษาอังกฤษ  คลิก
7 นางสาวอุมาพร   คงรุ่งเรือง ภาษาอังกฤษ  คลิก
8 นางสาวจิตตราลินี  กองพรม ภาษาอังกฤษ  คลิก
9 นายดาวุดชา  แต่งโสภา ภาษาอังกฤษ  คลิก
10 นางสาวนัทธมน  พึ่งตระกูล ภาษาอังกฤษ  คลิก
Total views : 382 views