ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอน รายละเอียด
1 ผศ. ดร.แสงเดือน  เจริญฉิม วิทยาศาสตร์  คลิก
2 ผศ. ดร.รุจิราพร  รามศิริ วิทยาศาสตร์  คลิก
3 ผศ. อุทัยวรรณ   แสงเสถียร วิทยาศาสตร์  คลิก
4 นางสาวมลิวัลย์   กาญจนชาตรี วิทยาศาสตร์  คลิก
5 นายภาสวิชญ์   หลาวมา วิทยาศาสตร์  คลิก
6 นางนิพาภรณ์  คงบางพระ วิทยาศาสตร์  คลิก
7 นางภารดี   กล่อมดี วิทยาศาสตร์  คลิก
8 นางสาวมินตรา   สิงหนาค วิทยาศาสตร์  คลิก
9 นางกิติศาอร   เหล่าเหมมณี วิทยาศาสตร์  คลิก
10 นางนันทภัค   ภูสมสาย วิทยาศาสตร์  คลิก
11 นางสาวสุพัตรา   ฝ่ายขันธ์ วิทยาศาสตร์  คลิก
12 นางสาวสุนิสา   ทับแสง วิทยาศาสตร์  คลิก
Total views : 550 views