จัดการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ มุ่งสู่สถาบันอุดมศึกษา โดยมีความเป็นผู้นำดำรงคุณธรรมตามที่สังคมต้องการ
 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร และนำมาใช้อย่างคุ้มค่า
๒. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีศักยภาพพร้อมที่จะตัดสินใจและแสดงออกเพื่อมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๓. พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนากระบวนการคิดให้ผู้เรียนมีศักยภาพ  ในการแสวงหาความรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาในมหาวิทยาลัย
๔. พัฒนาผู้เรียนโดยส่งเสริมการออกกำลังกาย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
๕. พัฒนาคณาจารย์สู่มาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เป็นผู้นำด้านการศึกษาและวิจัย เพื่อผู้เรียน
 
๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่ามาตรฐานการศึกษา
๒. ผู้เรียนระดับอนุบาลศึกษามีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดี
๓. ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความสามารถในการแสดงออกและเป็นผู้นำ
๔. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา มีการพัฒนากระบวนการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ การดูแลสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุนทรีย์ และสามารถศึกษาต่อตามความถนัดอย่างมีคุณภาพคณาจารย์สามารถค้นคว้า วิจัย ทดลอง  เพื่อพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนมีระบบการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ
Total views : 277 views