ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอน รายละเอียด
1 ผศ. ดร.สุคนธ์   มณีรัตน์  สังคมศึกษา คลิก
2 ผศ. ดร.อำพร  ขุนเนียม  สังคมศึกษา คลิก
3 ผศ. ณัฐฐิญา   จิตรฉ่ำ  สังคมศึกษา คลิก
4 ผศ. นิตยา   สุเพียร  สังคมศึกษา คลิก
5 นางภัทรานิษฐ์   ศรีมงคล  สังคมศึกษา คลิก
6 นายชูชัย   พงษ์ไพบูลย์ศิริ สังคมศึกษา คลิก
7 นายสุพรรณ   บุดดี สังคมศึกษา คลิก
8 นางสาวอุดมพร   บุญชู สังคมศึกษา คลิก
9 นางสาวภรณ์สุพัชร   ทัศดร  สังคมศึกษา คลิก
10 นางสาวสมหญิง   บุญเสริมถาวรนิจ สังคมศึกษา คลิก
11 นางสาวลัดดาวัลย์   ฆ้องบ้านโข้ง สังคมศึกษา คลิก
Total views : 360 views