ไฟล์เอกสารสำหรับบุคลากร

เอกสารเดินทางไปราชการ
1  แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ
 2  แบบแจ้งงบประมาณการเบิกเบี้ยเลี้ยง
3 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
4 แบบฟอร์มยกเลิกเดินทางไปราชการ
5 ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใบสมัครพนักงาน   
 1 ใบสมัครพนักงาน
 2  ใบรับรองแพทย์
 3  ใบคำรับรอง
แบบฟอร์มใบลา
1  แบบใบลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร
2  แบบใบลาไปต่างประเทศ
3  แบบใบลาคลอดบุตร
4  แบบใบลาสำหรับนิสิต
5  แบบฟอร์มลาศึกษาต่อ
6 Application for leave
แบบฟอร์มโครงการ   
1 บันทึกข้อความหลักการจัดทำโครงการ
2 แบบฟอร์มบันทึกข้อความเบิกจ่าย
3 แบบรายงานการประเมินผลโครงการ
4 แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ
5 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มพัสดุ
1 แบบแจ้งซ่อม
2 แบบฟอร์มขอให้ซื้อวัสดุ
แบบคำขอใช้รถยนต์
1 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำหน่วยงาน
2 แบบขอใช้รถยนต์ของโรงเรียนภายในเขตอำเภอกำแพงแสน
แบบรับทุนพัฒนาบุคลากร  
1 แบบสัญญาทุนพัฒนาบุคลากร(จบการศึกษา)
2 ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากร(จบการศึกษา)
แบบขอถ่ายเอกสาร
1 คำขอถ่ายเอกสาร
2 คำขอ-Copy-Printer
Total views : 472 views