พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.สาธิตเกษตร กำแพงแสน วันที่ 17 สิงหาคม 2560

Total View : 128 views