รางวัลชมเชยการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

รางวัลชมเชยการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 13

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา กิติธรรมาเสถียร   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

เด็กชายปภังกร ดำรงพงษ์                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

เด็กหญิงปาลิน นาคราช                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

Total View : 210 views